ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.น่าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 16:01:07
 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานน่าน นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมติดตามการขับเคลื่อน ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานการขับเคลื่อน เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตามงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้แทน จาก กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ให้ดำเนินโครงการพัฒนาโดยการบูรณาการการพัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการภูฟ้าพัฒนา มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 และต่อมาจึงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้า” หรือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และเมื่อวันที่ ๑1พฤษภาคม 2551กรมป่าไม้ ได้น้อมเกล้าถวายพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชการ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2580 รวมระยะเวลา 30 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานให้กับทุกหน่วยงาน ที่ร่วมดำเนินงานโครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ยังดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนภูฟ้าพัฒนา อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะต่างก็ดำเนินงานภายใต้บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน มากกว่าการมุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วใน ๑ ทศวรรษ จึงได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ขึ้น โดยมีแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ คือ สร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาคี เกษตรกร และชุมชนในพื้นที่ สร้างระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมกิจกรรมในพื้นที่ทั้งภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและการบริการ สร้างนิเวศ แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ใน ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มผลผลิตข้าว การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี จัดทำแปลงสาธิต การสร้างตนเอง และให้เกษตรกรได้มาศึกษา เรียนรู้ โดยวิธีการปฏิบัติ และสามารถนำไปทำในพื้นที่ของตนเอง โดยมีรูปแบบของการใช้ประโยชน์และการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสามารถผลิตข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือน จัดการพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ไม่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรกรรมโดยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างการพังทลายของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถทำการเกษตรได้ ปรับปรุงดิน เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ และเพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาว รวมทั้ง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ควบคู่กับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง  
000530408
close/ปิดหน้าต่างนี้