ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 14:56:16  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (11 ต.ค.60) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทางเยี่ยมเยือนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ ยังเป็นประธานการประชุมการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความยุติธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือประชาชน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศจำนวน 7,785 แห่ง และได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการหรือร้องเรียนร้องทุกข์ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้รับความยุติธรรมและเข้าถึงความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในจังหวัดพะเยามีศูนย์ยุติธรรมชุมชนจำนวน 71 ศูนย์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ปืม ณ เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านประกอบด้วย 1. ด้านป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชน 2.ด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 3.ด้านไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 4.ด้านการแจ้งสิทธิเยียวยาช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ 5.ด้านการติดตาม ดูแล เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่สังคม
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดพะเยา พบว่า จังหวัดพะเยาไม่มีปัญหารุนแรง โดยในปี 2560 มีผู้ขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายจำนวน 378 ราย โดยจะมีการยื่นคำขอหรือขอรับคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ดำรงธรรม ส่งต่อมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจำนวน 92 ราย ซึ่งจำนวนผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 60 ราย โดยกระจายอยู่ทุกอำเภอและเป็นการยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี มีผู้เสียหายและจำเลย จากกระบวนการยุติธรรมมาขอรับการเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น 86 ราย โดยแบ่งเป็นผู้เสียหายจำนวน 85 ราย จำเลย 1 ราย นอกจากนี้ พบว่ามีผู้ร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชน อีกจำนวน 48 ราย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738