ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 15:44:46  
กรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กพิการ และคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
กรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กพิการ และคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
กรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กพิการ และคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รถเข็นจำนวน 84 คัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการจำนวน 115 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 199 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร Joni and Friend (Wheels For The World) จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเข้ามาดูแลกลุ่มคนพิการและตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการและได้สำรวจความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและญาติ ในการดูแลร่างกายจิตใจในการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการ และคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย รถเข็นจำนวน 84 คัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการจำนวน 115 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 199 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738