ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 16:26:22  
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) เวลา 13.30 น. ณ สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2561และบรรยายพิเศษ นโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครแรงงานและแกนนำ ชุมชน จากตำบลริมปิง ตำบลสันต้นธง ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง ตำบลเหมืองง่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ตำบลทากาศ และตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวม 55 คน

ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเป็นการสร้างวินัยในการออมเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงทางการเงินของแรงงานนอกระบบ (ม40 กองทุนประกันสังคม) ความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ การเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และประสบการณ์ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากวิทยากรประจำ 3 กลุ่ม ได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย การสร้างวินัยในการออม และการบริหารจัดการเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบทำงานในสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่มจนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบที่มีการดำเนินการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้แรงงานนอกระบบทำงานด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้านการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกลไกประชารัฐเพื่อก้าวสู่โมเดลการขับเคลื่อน 4.0 (Thailand 4.0) ต่อไป

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกงาน นางสาวจารุวรรณ หาญห้าว
บรรณาธิการ : ฝ่ายข่าว สปชส.ลพ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738