ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2561 / 16:10:04  
สนช. ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สนช. ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และชมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาดูงานและ ติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และชมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนตามโครงการผลิต แปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด การหาช่องทางการตลาดช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้เพิ่มพัฒนาการวิจัยสายพันธุ์พืช รวบรวมข้อมูลการวิจัย พืชเศรษฐกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการหาช่องทางตลาดให้ครอบคลุมครบวงจร ซึ่งทางจังหวัดให้ความสำคัญการวิจัยพัฒนาพืชพันธุ์ผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมองการคุ้มค่าและประโยชน์เป็นหลัก มั่นใจว่าสิ่งที่ดำเนินงาน มีประโยชน์ต่อเกษตรกร ด้านการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอสะเมิง และให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ทำให้มีช่องทางที่จะสร้างอาชีพกับชาวสะเมิงและให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งเสริมสร้างโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการ ศึกษา วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเสนอแนะให้การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายทาสงด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ของรัฐบาล
สำหรับผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร แปรรูปสตรอเบอร์รี่ ได้แก่ แยมสตรอเบอร์รี่ น้ำสรอเบอร์รี่ ไวน์สตรอเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่อบแห้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูสตรอเบอร์รี่ ซึ่งทำให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ คำแนะนำ ด้านสถานที่แปรรูป เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การปลูกสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ การผลิตไหลสตรอเบอร์รี่ การขยายพันธ์สตรอเบอร์รี่โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ,การทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร การปรับปรุงบำรุงดิน การแปรรูปสตรอเบอร์รี่ เสาวรส ผลไม้เมืองหนาว การอนุรักษ์ดินและน้ำ(การปลูกหญ้าแฝกแบบขั้นบันได) การป้องกันกำจัดโรคแมลงสตรอเบอร์รี่.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738