ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:38:01  
จังหวัดพะเยาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย-ลาว
จังหวัดพะเยาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย-ลาว
จังหวัดพะเยาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย-ลาว เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งต่อผู้ป่วย ความปลอดภัยด้านอาหารและยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดนคู่ขนานไทย-ลาว

วันนี้ (12 ก.พ.61) ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนด้านสาธารณสุขจากแขวงไชยบุลี สปป.ลาว ในการติดตามการดำเนินงานจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้านและทบทวนแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย-ลาว (Twin City) ระหว่างจังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทยกับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากแขวงไชยะบุลีขั้นแขวงและขั้นเมือง บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอชายแดนไทย-ลาว ของจังหวัดพะเยา บุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 100 คน
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สร้างโอกาส ความพร้อมและรับมือกับสิ่งท้าทายด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อย่างรอบด้าน กรมควบคุมโรคมีแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน ให้มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน
ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย-ลาว ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งต่อผู้ป่วย ความปลอดภัยด้านอาหารและยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดนคู่ขนานไทย-ลาว ทั้งนี้เพื่อให้มีการประสานงานด้านสาธารณสุข 3 ประเด็น คือ ระบบการแจ้งข่าวสารการระบาด ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลคู่ขนาน ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ ระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยบุรี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738