ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 21:32:09  
ศูนย์ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ลำพูน เร่งส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง
ศูนย์ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ลำพูน เร่งส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง มุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงความรักความผูกพันต่อบุคคลในครอบครัว และรู้หน้าที่พลเมืองในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ

นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 227 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเป็นการเข้ารับฟังสภาพปัญหาสังคม และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมได้พบเห็นและสัมผัสการทำความดีต่อผู้อื่นเชิงประจักษ์ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การมีส่วนร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตระหนักถึงความรักความผูกพันต่อบุคคลในครอบครัว และรู้หน้าที่พลเมืองในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ จากนั้นมีการสรุปบทเรียนและกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกแก่ผู้ใช้บริการในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738