ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 11:15:02  
หน่วยงานสาธารณสุขพะเยา ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561
หน่วยงานสาธารณสุขพะเยา  ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561
หน่วยงานสาธารณสุขพะเยา ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ (12 มี.ค.61) ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ อสม.เด่น จังหวัดพะเยา 11 สาขา และ อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขพะเยา ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือ ทำงานเป็นเครือข่าย โดยการสื่อสาร สนับสนุน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อสม.ทั้ง 9 อำเภอ และภาคีเครือข่ายส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยาจำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน และจังหวัดต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏแก่สาธารณชน และสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของ อสม. มาโดยตลอด และในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยการดำเนินงานแบบ 4 มิติ คือ การส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน ลดภาระการเกิดโรคใน 5 กลุ่มวัย ให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น ลดโรคติดต่อเรื้อรังของคนในชุมชนได้
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 การแสดงผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นของอสม. ที่ผ่านมา กิจกรรม “รวมพลัง อสม.ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” โดยการรณรงค์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพระดับครัวเรือน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738