ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 13:43:30  
ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด
ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด
ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจงหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับต่อทะเบียนและชำระภาษีรถในทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา บริเวณเคาน์เตอร์ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน โดยผู้ชำระภาษีต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ เอกสารการประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำไปเป็นหลักฐานด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าของรถสามารถใช้บริการเกี่ยวกับการแจ้งไม่ใช้รถ , แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนที่อยู่ของเจ้าของรถ , การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ , การขอชำระภาษีรถประจำปี , และการรับชำระภาษีรถที่ถูกระงับทะเบียน พร้อมทั้งให้นำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงด้วย เช่น คู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล) สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) และแผ่นป้ายทะเบียนรถ (กรณีแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปหรือรถทะเบียนระงับ) สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054 - 481600

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738