ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 18:23:30  
จังหวัดลำพูน ฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
จังหวัดลำพูน ฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
จังหวัดลำพูน ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ระยะเวลา 60 ชั่วโมง และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระยะเวลา 18, 30 และ 60 ชั่วโมง จำนวน 58 หลักสูตร สำหรับจังหวัดลำพูนมีผู้ประสงค์เลือกฝึกอาชีพจำนวน 36 หลักสูตร เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจังหวัดลำพูนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 3,803 คน ข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระของจังหวัดลำพูน จำนวน 3,496 คนและอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเพิ่มเติมอีก 245 คน แยกเป็นอำเภอเมือง 1,363 คน อำเภอแม่ทา 36 คน อำเภอบ้านโฮ่ง 660 คน อำเภอลี้ 623 คน อำเภอทุ่งหัวช้าง 225 คน อำเภอป่าซาง 165 คน อำเภอบ้านธิ 66 คนและอำเภอเวียงหนองล่อง 358 คน โดยกำหนดฝึกอบรม จำนวน 20-25 คนต่อรุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2561
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 185 คน และจะดำเนินการไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตของประชาชนยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738