ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 16:54:44  
น่าน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขเชิงบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
น่าน  เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขเชิงบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ พ.ศ.2561 – 2565 และสร้างการรับรู้กับทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ” เป็นการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ หรือ Area Based โดยอาศัยข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น สถิติการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และนำข้อมูลมาพิจารณาแผนงานโครงการ เพื่อก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่การบูรณาการข้อมูลและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดและขจัดการทับซ้อนกันของการทำงานและการใช้งบประมาณ จะนำไปสู่การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งนี้ ร่างผลการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย หรือ Area Based ดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปคือการรับฟังความคิดเห็น และคณะกรรมการลุ่มน้ำ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รับฟังการบรรยายสรุป จาก นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดประชุม เป็นการนำเสนอความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สู่การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย หรือ หรือ Area Based ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นจะแบ่งกลุ่มเพื่อระดมแนวทางแก้ไข มุ่งเน้นกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากโครงการฯ นี้ คือ ทราบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์พื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำ พื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน แผนดำเนินการโครงการในระยะเวลา 5 ปี ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีปัญหาด้านน้ำ โดยจะนำปัญหาที่นำมาพิจารณา 2 ปัญหาหลักคือ อุทกภัย และภัยแล้ง

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738