ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 12:06:06  
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564

วันนี้ (8 พ.ย.61) ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 โดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า ภาพรวมจากการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพะเยา ปี 2561 ทำให้อัตราการตายต่อแสนประชากรต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด คือ จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2561 ลดลง 27 คน จากปี 2560 จำนวน 153 คน ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยในปีงบประมาณ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยเน้นการบังคับใช้ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา พร้อมมีการกำหนด Zoning วินัยจราจรของจังหวัดใน 2 เส้นทาง คือ 1.ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และ 2.ถนนพหลโยธินเส้นผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2562 โดยยึดแนวทางตามร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา จะมีการปรับแผนให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ต่อไป
สำหรับโครงการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ เป็นการดำเนินการตามกรอบ PDCA โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738