ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:37:14  
คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน
คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน
คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น โดยการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อติดตามประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้กับประชาชน จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลบุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงามหมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ,โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต ลำเหมืองกลางป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ , และโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านแวน อำเภอเชียงคำ
โดยโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงามหมู่ที่ 3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ เดิมเป็นถนนลาดยาง เกษตรกรใช้สัญจรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ต่อมาสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากก่อสร้างมานานราว 30 ปี จึงทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก โดยหลังจากดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเกษตรกรสามารถเดินทาง ขนผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ขณะที่โครงการก่อสร้างตัดคอนกรีตลำเหมือง กลางป่าคาหมู่ที่ 2 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ ดำเนินการโดยที่ทำการปกครอง อ.ดอกคำใต้ เดิมเป็นคลองส่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรมีลักษณะเป็นคลองเล็กๆ อยู่ติดถนน เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะทำให้เกิดปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวของประชาชน และเมื่อมีการสร้างโครงการดังกล่าว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยในฤดูฝนที่ผ่านมา น้ำสามารถระบายลงสู่ลำน้ำอิง และไม่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จำนวน 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ห้วยลาน
ส่วนโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายทางบ้านแวน อ.เชียงคำ โดยที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวได้เกิดชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ซึ่งเป็นถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบลของชาวบ้านตำบลน้ำแวน ซึ่งหลังจากที่มีการซ่อมผิวถนนดังกล่าว ประชาชนในตำบลดังกล่าว ก็สามารถสัญจรเดินทางไปมาได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชาวบ้านที่ได้รับโครงการต่างพอใจกับโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการดังกล่าวให้ โดยเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และอยากให้ดำเนินโครงการลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738