ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:13:05  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ค่า AQI สูงถึง 139
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ค่า AQI สูงถึง 139
สถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เท่ากับ 139 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เท่ากับ 139 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ สำหรับทัศนวิสัยมีค่าเท่ากับ 6 กิโลเมตร และอุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 16.3 องศาเซลเซียส (ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น.)
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พบจุดความร้อนจำนวน 16 จุด ได้แก่ พื้นที่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จำนวน 6 จุด พื้นที่ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จำนวน 3 จุด พื้นที่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จำนวน 4 จุด และพื้นที่ ต.ห้วยผา อ.เมือง จำนวน 3 จุด ขณะที่ข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีการตรวจพบจุดความร้อน จำนวน 61 จุด ขณะที่ปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันพบจุดความร้อน จำนวน 28 จุด
ทั้งนี้ ในปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าในการลดจุดความร้อนสะสมลดลงจากปี 2561 จำนวน 77 จุด คิดเป็นร้อยละ 8.42 หรือไม่เกินจำนวน 838 จุด อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในการหยุดเผาขยะ เผาป่าและในพื้นที่ทำการเกษตร

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 354

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738