ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 11:25:47  
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดพะเยา แจ้งยื่นกู้ยืม เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2562 และทำสัญญาการกู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ตลอดสัญญา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 28 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานมือแรงงาน ผู้มีสิทธิกู้ยืมจากกองทุนฯ ประกอบด้วย ผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ คุณสมบัติของผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน โดยกำหนดวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี พิเศษสำหรับผู้ที่ทำสัญญาการกู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ตลอดสัญญา ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องยืนคำขอพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หากมีความต้องการกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง สามารถติดต่อยื่นกู้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 493 หมู่ 6 บ้านใหม่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 054-466003-4 ต่อ 103

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738