ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 14:07:20  
มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากล พร้อมปลูกจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบและเข้าใจในวิถีชีวิตแบบล้านนา

ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิคการเล่นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้น โดยมี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายภานุทัต อภิชนาธง หรือครูแอ๊ด (เดอะสะล้อ) ศิลปินล้านนาระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นและผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา โดยเฉพาะเทคนิคการสีสะล้อ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างชัดเจน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางเครื่องดนตรีสำหรับการเล่นรวมวง ให้ถูกต้องตามหลักและเกิดความสวยงามในขณะบรรเลง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เล่นดนตรีพื้นเมืองล้านนา และปลูกจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบและเข้าใจในวิถีชีวิตแบบล้านนา ผ่านกิจกรรมไหว้ครูดนตรีพื้นเมือง
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือจะมีการจัดเวทีแข่งขันดนตรีพื้นเมืองล้านนาอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา เพื่อวัดผลการพัฒนาเทคนิคการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนาจากการเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ครั้งที่ผ่านมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการฯ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 366

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738