ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 11:29:31  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา มีงานทำมีรายได้

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮวก เปิดฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) และฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง จำนวน 20 คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ได้ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกสามารถนำวุฒิบัตรทั้งสองสาขาไปยื่นขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันที ทั้งนี้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 440 บาท
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะบ้านฮวก ตำบลภูซาง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมต่อกับเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ เป็นการมุ่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคมได้ โดยเฉพาะการให้บริการนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่และที่จะเดินทางต่อไป สปป.ลาว นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยังได้ร่วมมือกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการช่วยหางานให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ได้มีงานทำมีรายได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ช่วยแนะนำแนวทางการทำแผนธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอิสระรายย่อยด้วย โดยคาดหวังว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะมีงานทำมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน และถือเป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากมีชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้หลายชมรม

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 345

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738