ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 11:32:43  
จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย"
จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย"
จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย" หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2562 จังหวัดพะเยา ซึ่งเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 104 พ.ศ.2562 เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตร “ลำไย” ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคาซื้อก่อนตัดสินใจขายผลผลิตและไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบราครารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม จังหวัดพะเยาจึงออกประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยถือปฏิบัติ ดังนี้ ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา แจ้งประกาศราคารับซื้อรายวันในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวันและตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวและจำหน่าย รวมถึงให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ณ สถานที่รับซื้อ การแสดงราคารับซื้อให้แสดงราคาต่อหน่วย จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิค อยู่ด้วย ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผยสามารถอ่านได้ง่าย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ มีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยใช้เครื่องชั่งที่มีการรับรองจากกรมการค้าภายในและคำรับรองยังไม่สิ้นอายุ รวมทั้งห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผิดพิกัดอัตราหรือใช้กลวิธีในการชั่งน้ำหนัก เพื่อเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร หากผู้ประกอบการรับซื้อลำไยฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบสถานที่รับซื้อลำไยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบเห็นการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหาก เกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อดังกล่าว ให้แจ้งไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 355

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738