ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 13:14:56  
องคมนตรีลงพื้นที่ชายแดนแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทาน
องคมนตรีลงพื้นที่ชายแดนแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทาน
องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ฐานปฏิบัติการช่องทางบ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังแก่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติการอยู่ชายแดน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 47 นาย ฐานปฏิบัติการช่องทางบ้านนาปากแปก มีหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่711 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กำลังนเรศวร อยู่ในพื้นที่บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ทิศเหนือติดกับสหภาพเมียนมา ทิศใต้ติดกับบ้านรักไทย ทิศตะวันออก ติดกับดอยหมอกและทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมา
ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรขยายผลและชมกิจกรรมต่างๆ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เป็นศูนย์บริการและพัฒนา 1 ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง ศูนย์พัฒนาในสอย และศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และกะเหรี่ยงได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง. ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยดำเนินการในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และเป็นการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
การดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆได้สนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมอาชีพ.กาทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน.ปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโครงการพิเศษของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. เช่น. ด้านปศุสัตว์.. ได้ดำเนินการขยายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน แจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงและให้ความรู้และอบรมการเลี้ยงอย่างถูกวิธี. จัดตั้งศูนย์อาการสัตว์.และการปลูกเมลอนสายพันธุ์ต่างๆ. ผลการดำเนินงาน.ที่ผ่านมาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น. ทั้งยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมปีละเป็นจำนวนมาก/

ข่าวโดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738