ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 11:24:17  
สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพะเยา
สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพะเยา
สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพะเยา พร้อมฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกรปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 15.15 น. ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จะเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมายังห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในประเด็นต่างๆ อาทิ เรื่องของการท่องเที่ยว การค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ ปัญหาภัยแล้ง หมอกควัน และปัญหาคนไร้สัญชาติ รวมถึงประเด็นด้านอื่นๆ
และในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จะเดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทนการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการค้าชายแดน และหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประซาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่ การดำเนินงาน 3จังวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุขประเทศชาติ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 227

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738