ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 14:10:57  
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ทำให้นิสิตได้มีงานทำที่เร็วขึ้น และมีแนวโน้มเป็นครูมืออาชีพในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนครู 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยจะเริ่มจากนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป จะได้เรียนหลักสูตรครู 4 ปีเท่านั้น นอกจากผู้ปกครองจะประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าเทอมแล้ว ยังกระชับเวลา ในการทำให้นิสิตได้มีงานทำที่เร็วขึ้น และมีแนวโน้มเป็นครูมืออาชีพในอนาคต ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นกระบวนการดูแลนิสิตครู โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการของนิสิตรวมถึงสถานศึกษา ว่าต้องการบัณฑิตในลักษณะใด เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยให้นิสิตมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา รวมถึงนิสิตมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีทักษะความรู้ความชำนาญวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 จากการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร้อยละ 96.61 นิสิตได้มีงานทำ หลังเรียนจบภายใน 1 ปีเท่านั้น
สำหรับการรับสมัครในปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าเรียนครูที่ ม.พะเยา ในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน รอบแรกรับตรงในโครงการ 10% ผ่านครูแนะแนวโรงเรียน โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50โดยคุณสมบัติอื่นๆ และวันเวลาการรับสมัคร จะประกาศใน http://admission.up.ac.thในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการรับตรง 10% ผ่านครูแนะแนวโรงเรียน แต่อยากเรียนครู 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก็สามารถเข้ามาเรียนได้เช่นกันในรอบอื่นๆ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนโดยตรงที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1376

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 507

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738