ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 14:50:25  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 ฝึกทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 ฝึกทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

พันเอก รัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 สังกัดกรมทหารราบที่ 17 จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 69 นาย หลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชั่วโมงใน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 35 นาย และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 34 นาย อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2562 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
พันเอกรัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 17 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับกรมทหารราบที่ 17 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กับกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังปลดจากกองประจำการ
ด้าน นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานทหารก่อนปลดประจำการทั้ง 2 รุ่นนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหารที่จะปลดประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิลำเนาของตนเอง โดยเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ถือว่าเป็นสาขาอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ทหารทุกนายที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแล้ว หากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะดำเนินการทดสอบให้ทันที ทั้งนี้ ทหารนายใดที่สามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ เมื่อปลดจากกองประจำการไปประกอบอาชีพ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 315 บาทเท่านั้น โดยจะได้รับทั้งวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านการฝึกอบรม และหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกฉบับหนึ่ง หากสามารถผ่านการทดสอบด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 363

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738