ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 19:42:40  
ชาวลำปางจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
ชาวลำปางจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

(9 ต.ค. 62) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA ในโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 (Mae Moh Power Plant unit 8-9 Replacement Project: MMRP2 ) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ เป็นวันที่ 2

โดยภาคเช้า มีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการประเมิน และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.จางเหนือ ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ มีผู้เข้ารับฟังจำนวน 190 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 11 คน ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.นาสัก มีผู้เข้ารับฟังจำนวน 239 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 15 คน สำหรับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลทีฯ ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.สบป้าด มีผู้เข้ารับฟัง รวม 830 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นรวม 26 คน

ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้ง 4 ตำบล ตลอด 2 วันที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยได้แสดงความคิดเห็น อาทิ การติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ และการดำเนินการอพยพราษฎร ต.บ้านดง รวมทั้งในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯขอให้ กฟผ. ช่วยดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น แรงงานต่างถิ่นที่เพิ่มขึ้นกระทบต่อการบริการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาการสัญจรของรถบรรทุกบนท้องถนนฯลฯ ซึ่งทุกความคิดเห็นจากประชาชน บริษัท ทีแอลทีฯ จะนำไปบรรจุในร่างรายงานต่อไป

สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจ ยังสามารถรับฟังความคิดเห็นได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ เวลา 13.30-17.00 น. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต.แม่เมาะ และผู้ที่สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้าน เวียงสวรรค์

วันที่ 11-31 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลทีฯ จะทำการสัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าครัวเรือน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 E-mail: rattiya_n@team.co.th, weenittha_w@team.co.th


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 390

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738