ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2562 / 10:17:45  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม "เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม "เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม "เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา" เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพิ่มมูลค่า พร้อมขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ที่ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ซึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย มีคณะจาก สปป.ลาว หอการค้าจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา อนุมัติโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738