ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2562 / 18:24:44  
กรอ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมพิจารณาเสนอแผน/โครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
กรอ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมพิจารณาเสนอแผน/โครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
กรอ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมพิจารณาเสนอแผน/โครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในภาคเหนือ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือกรอ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุม ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณาเสนอแผน/โครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในภาคเหนือ เรื่องการปรับปรุงถนนสาย 1095 เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน/ สาย 108 เชียงใหม่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนและ สาย 1263 เส้นจอมทอง แม่แจ่ม ขุนยวม โดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน /การพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 167 กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 68 กิโลเมตร งบประมาณ 300 ล้านบาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน/สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงและอบต.ห้วยปูลิง การปรับปรุงเส้นทางสาย มส. 3004 บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย/ โครงการคทช.แม่ฮ่องสอน /การขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้แผงโซล่าเซลล์/โครงการสมาร์ทซิตี้ /การยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข /
นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการสายการบิน ที่ทำการบินเชื่อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่นลดค่าธรรมเนียมสนามบิน /ลดค่าเช่าพื้นที่ในสนามบินและลดค่าภาษีน้ำมันและการขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อลดต้นเหตุของเชื้อเพลิงกรณีหมอกควันไฟป่า เช่นตอซังข้าวโพด
ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอให้ตั้งคณะกรรมการทำแผนแม่บทเปิดด่านห้วยต้นนุ่น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยเร็ว เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจ.แม่ฮ่องสอน /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/เขมทัต ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738