วิสัยทัศน์

"เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา
ชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

เกี่ยวกับองค์กร

วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข