ยุทธศาสตร์

  • ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและดำเนินงานของรัฐอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการกระจายเสียง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 

เกี่ยวกับองค์กร

วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข