จากทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สามารถสนองภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์
ของรัฐ และรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและประชาชน
จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ขึ้น และเริ่มออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2531 เป็นต้นมา โดยส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. 95.25 เมกะเฮิรตซ์
ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2536
ได้ย้ายที่ทำการใหม่ มายังที่ทำการอาคารสถานี บ้านร่องห้า เลขที่ 507 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางหน่วยหนึ่งประจำภูมิภาค สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ด้านสื่อ
วิทยุกระจายเสียงในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และบริการข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และความบันเทิง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดสอดคล้องกับ
นโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งในด้านความมั่นคง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา
สังคม การศึกษา และสาธารณสุข