โครงการจิตอาสา"กิจกรรมบ้านหน้ามอง"
มอบบ้านธอส.
ถ่ายทอดเสียงแถลงการแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่ใส